slety:
doporuč. četba:

zásobování:


sponzoři:

index / SAAB slety / SSC : SSC+1 : SSC+2


Saab Support Convoy CZECH

foto: Tomáš Bene

Warning: include(saabsupportconvoy.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/www/23143/saabunderground_cz/www/pages/slety-ssc.php on line 32

Warning: include(saabsupportconvoy.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/www/23143/saabunderground_cz/www/pages/slety-ssc.php on line 32

Warning: include(): Failed opening 'saabsupportconvoy.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/share/pear') in /data/www/23143/saabunderground_cz/www/pages/slety-ssc.php on line 32


    K přirozeným vlastnostem SAABistů patří mimo mnoho jiného i potřeba býti v kontaktu s ostatními, pomáhat si a slétat se. To platilo vždy a ještě silněji to každý cítí dnes, v časech tak těžkých pro SAAB, kdy jsme spolu v kontaktu ještě častěji, než kdykoli dříve. Jenže SAAB o tom mnoho neví, a proto se celkem ujal nápad, že se 17.1. slétne co nejvíce SAABů po celém světě, aby podpořili svého výrobce, jeho zaměstnance a snad také rozhodování těch, kteří dnes nešťastnou souhrou okolností mají v rukou budoucnost.

Z praktických důvodů se však všechny SAABy na světě nesletí jen na jednom místě, ale v zájmu zachování rotace Země se tak stane v malých časových odstupech hned v několika pečlivě vybraných městech. U nás setkání proběhnou v Praze a Brně, v obou případech na místech nám nejbližších - na téměř švédské půdě parkovišť obchodních domů IKEA .

Smysl našich setkání je ukázat ostatnímu světu, že podorujeme svou značku SAAB a budeme ji podporovat bez ohledu na to, jaká bude budoucnost, o které sami rozhodnout nemůžeme. V naší snaze nejsme sami, naopak jsme jen mala součást celosvětového hnutí za záchranu výrobce, ktery vždy vyráběl bezpečné, praktické, ekologicky co možná nejčistší a užitečné stroje. Svět bez SAABu by byl o něco chudší, zmizel by jiný názor a rozdílný přístup k výrobě aut. Další inovace by tak nemusela vzniknout a kdo dnes může říct, jak by nám mohla v budoucnu chybět? Když v roce 1958 začal SAAB montovat bezpečnostní pásy do všech aut, nikdo nevědel, kolik tato drobnost zachrání životů. Tohle dnes naštěstí víme. A proto:

   

    SAAB owners' natural characteristics include among other things a need to be in touch with others, to help each other and to fly together. This has always been the case and is even stronger today, at a time which is difficult for SAAB, when we're in touch more often than ever before. But SAAB may not know much about it, and therefore an idea came up and took root quite quickly - on 17 January as many SAABs as possible all round the world will come together to support their producer and maybe also the decision making of those who unfortunately have its future in their hands today.

For practical reasons, all SAABs are not going to meet all at one place but in the interest of maintaining the Earth's rotation, it will happen in various time intervals, in various carefully selected cities. In our country, these meetings will take place in Prague and Brno, in both cases at a location well known to us - on the almost Swedish territory of IKEA parking lots.

The meaning of our meetings is to show the world that we support the SAAB brand and we will support it regardless of what the future will be, since we cannot decide about it. We are not alone in our effort - on the contrary, we are just a small part of a global movement in support of saving the producer who has always been manufacturing safe, practical, ecological and probably the cleanest and useful cars. The world would be poorer without SAAB and a different opinion and approach to car production would disappear. There would thus be no more innovations and who can say today, how we may miss it in the future? When SAAB started fitting safety belts in cars in 1958, nobody knew, how many lives will this detail save. Fortunately, we know this today. Therefore:

BRNO - parkoviště IKEA  |   Praha - parkoviště IKEA Černý Most  |   BRATISLAVA - Panonska cesta

Těšíme se na Váš přílet!


Program obou sletů se bude upřesňovat časem a bude souviset jednak s aktuální situací a druhak s množstvím strojů, které se slétnou, proto by nám velmi pomohlo, kdyby jste svoje přílety již nyní ohlašovali, za což předem děkujeme.

Naše diskuse je tady, k přihlášení lze využít i email SAABunderground(at)gmail.com

Poděkování za pomoc s propagací patří portálu SAABinfo.net, servisům Auto Suchomel a Leoš Svobododa a všem, kteří si vytiskli a rozdávají letáčky :-)

Saab Support Convoy - summary
PRAGUE | koord. SAABunderground, Pepé (602 311 799), příletová mapka je zde
BRNO | koord. SAABunderground, Juráš (774 545 456) a Draken (602 522 883)
BRATISLAVA | koord. SAAB klub Slovakia, informace na PUPPY HUNTERS
paraelní diskuse probíhá i SAABinfo.net

ke stažení: letáček za stěrač

ke stažení: tisková zpráva